Email This  Print This 

ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

BackFeb 14, 2006

 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                        บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

                                                          สอบทาน
                                                      (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
                                                ไตรมาสที่ 1
 ปี                                                                     2548                2547

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                 3,299,466       1,830,041
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                     2.31                1.28

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

  "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
   การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
   ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                               ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นางพูลศิริ  วิโรจนาภา )
                               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
                                          ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ