Email This  Print This 

ข่าว

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20

BackFeb 14, 2006

ที่ สปร.107/2549

14  กุมภาพันธ์  2549
เรื่อง   ขอชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2549 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20
       เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2548
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          1.ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลท.ที่มีผลประกอบการเมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
บริษัทจดทะเบียนฯ จะต้องรายงานให้ ทาง ตลท. ทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลนั้น
          2.เนื่องจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2549 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ดำเนินงาน 4,006.59 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,601.61 ล้านบาท  รายได้อื่นๆ
1,546.58 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 3,993.55 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ
จำนวน 3,299.47 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2548 จำนวน 1,469.43 ล้านบาท
(กำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2548 เท่ากับ 1,830.04 ล้านบาท) หรือร้อยละ 80.29  ทอท. ขอ
เรียนชี้แจงการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ
20 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2548 ดังนี้
             2.1  รายได้จากการดำเนินงาน  ในไตรมาส 1 ปี 2549 จำนวน 4,006.59
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2548 จำนวน 191.51 ล้านบาท ประกอบด้วย
                  2.1.1  รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน ในไตรมาส 1 ปี 2549 ทอท.มี
รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 2,521.78 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2548
จำนวน 114.76 ล้านบาท  หรือร้อยละ 4.77  เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมสนามบินที่เพิ่มขึ้นจาก
การปรับอัตราค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548
                  2.1.2  รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินในไตรมาส 1 ปี 2549 ทอท. มี
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 1,484.81 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2548
จำนวน 76.75 ล้านบาท  หรือร้อยละ 5.45 เนื่องจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.54 จากจำนวนผู้โดยสารในเขตท่าอากาศยานกรุงเทพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42  และจากการบริหาร
จัดการพื้นที่เช่าประกอบการเพิ่มขึ้นด้วย
            2.2   ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ในไตรมาส 1 ปี 2549 ทอท. มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานเป็นจำนวน 1,601.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2548 ทอท. มีค่าใช้
จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 1,476.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.45 มี
สาเหตุหลัก ดังนี้
                 2.2.1  ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 23.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.25
เนื่องจากการปรับบำเหน็จประจำปีและการบรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวใหม่ เพื่อรองรับการเปิด
ดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
                 2.2.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 105.54 ล้านบาท หรือร้อยละ22.69
เนื่องจากค่าจ้าง-ภายนอกและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
                 2.2.3  ค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุ เพิ่มขึ้น  12.13 ล้านบาท หรือร้อยละ
7.08 เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน
          จากผลประกอบการดังกล่าวข้างต้นส่งผลทำให้ ทอท. มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
จำนวน 66.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.85 และเมื่อรวมกับรายได้อื่นๆ และส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  และหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้ ทอท. มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษีเงินได้จำนวน 3,993.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ของปี 2548 จำนวน
1,500.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.16 ซึ่งสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาสนี้
ทอท. มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,263.52 ล้านบาท ทำให้ ทอท. มีกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีในไตรมาสนี้จำนวน 3,299.47 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 1,469.43 ล้านบาทหรือร้อยละ
80.29

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางพูลศิริ  วิโรจนาภา)
ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
ผู้มีอำนาจลงนาม


ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์  0-2535-5657
โทรสาร  0-2535-5909