Email This  Print This 

ข่าว

ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 1

BackFeb 21, 2006

ที่ สปร. 121 /2549

20   กุมภาพันธ์  2549
เรื่อง   ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 1
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้นำส่งรายงานการสอบทาน
งบการเงินโดย ผู้สอบบัญชีและงบการเงินไตรมาส 1  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548  ตามหนังสือ สปร.ที่ 105/2549  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2549  นั้น
        เนื่องจากมีการแก้ไขตัวเลขในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หน้า 13 ข้อ 5.23
ทอท.จึงขอแก้ไขดังนี้
         -  บรรทัดที่ 2  จาก "มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,264.66 ล้านบาท" เป็น
1,263.45  ล้านบาท
         -  บรรทัดที่ 4 จาก " ณ วันสิ้นงวดของหนี้เงินกู้เป็นผลกำไร 2,048.80 ล้านบาท"
เป็น 2,047.59 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 

(นางพูลศิริ  วิโรจนาภา)
ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน

ผู้มีอำนาจลงนาม
ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์  0-2535-5657
โทรสาร  0-2535-5909