Email This  Print This 

ข่าว

แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

BackMar 08, 2006

ที่ สปร.159/2549
 8 มีนาคม 2549
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ทอท.ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท.ชั้น 7
เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมี
มติอนุมัติจ้างและแต่งตั้ง นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

(นางพูลศิริ วิโรจนาภา)
ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
ผู้มีอำนาจลงนาม
ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909