Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งการลาออกของกรรมการ

BackApr 07, 2006

ที่ สปร.226/2549

7 เมษายน 2549
เรื่อง   แจ้งการลาออกของกรรมการ
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอแจ้งว่านายบัญชา  ปัตตนาภรณ์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของ
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่  1  พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นางพูลศิริ  วิโรจนาภา)
ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
 ผู้มีอำนาจลงนาม


ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์  0-2535-5657
โทรสาร  0-2535-5909