Email This  Print This 

ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)

BackJun 16, 2006

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
                     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

                                                          สอบทาน
                                 สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม      (หน่วย : พันบาท)
                                       ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
              ปี                    2549        2548        2549         2548

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              3,731,382    2,619,249    7,030,848    4,449,290
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    2.61           1.83        4.92        3.11

   ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
        ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

  "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
   การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
   ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                               ลงลายมือชื่อ _______________________
                                        ( นางพูลศิริ  วิโรจนาภา )
                               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
                                     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ