Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียม

BackAug 28, 2006

ที่ สปร.682/2549

                              25 สิงหาคม  2549
เรื่อง   แจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียม
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  (ทอท.) ได้เคยแจ้งเรื่องการ
ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  (Passenger Service Charge:PSC)  การปรับขึ้น
ค่าธรรมเนียมในการขึ้น-ลงอากาศยาน (Landing Fee)  และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
(Parking Fee) ว่าจะจัดเก็บในอัตราใหม่ในวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ  นั้น
        ทอท. ขอแจ้งมติคณะกรรมการ ทอท. เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านการบิน
สรุปได้ดังนี้
          1. ปรับค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charge:PSC)
ระหว่างประเทศจากเดิมครั้งละ 500.- บาท เป็นครั้งละ 700.- บาท  และภายในประเทศ
จากเดิมครั้งละ 50 บาท เป็นครั้งละ 100.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป
          2. ปรับค่าธรรมเนียมในการขึ้น - ลงของอากาศยาน (Landing Fee)  และ
ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (Parking Fee)  เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15  ให้เลื่อนออกไปอีก
6 เดือน  เป็นวันที่  1 เมษายน 2550 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนสายการบินและสร้างความมั่นใจ
ในการบริการแก่อากาศยาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้สายการบินมาใช้บริการที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพิ่มมากขึ้น
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                    ขอแสดงความนับถือ


                                 (นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี)
                                  ผู้เชี่ยวชาญ 10  รักษาการ
                          ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
                                      ผู้มีอำนาจลงนาม
ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์   0- 2535- 5657
โทรสาร   0- 2535- 5909