Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งการลาออกของคณะกรรมการ

BackOct 18, 2006

ที่ ทอท.6098/2549

18 ตุลาคม 2549

เรื่อง แจ้งการลาออกของคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         เนื่องจากขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของประเทศ คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ทั้งคณะจึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไปโดยคณะกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่า คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ซึ่ง ทอท.จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะ กรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันพ้นจากตำแหน่ง และจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

          การนี้ ทอท.ได้กำหนดในเบื้องต้นให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ณ.ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวัน อังคารที่ 31 ตุลาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่ง ทอท.ได้กำหนดการประชุม คณะกรรมการ ทอท. ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 เพื่อกำหนดวาระการประชุมวิสามัญ และจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

                           (นางกัลยา ผกากรอง)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
                                 ผู้มีอำนาจลงนาม

ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน โทรศัพท์ 0-2535-5657 โทรสาร 0-2535-5909