Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

BackNov 16, 2006

ที่ ทอท. 6713/2549

15 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง แจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุมในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท.ชั้น 7 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทเพื่อ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น. ดังต่อไปนี้

1.พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ
2.นายคัมภีร์ แก้วเจริญ กรรมการ
3.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ กรรมการ
4.นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการ
5.นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการ
6.พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมการ
7.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ
8.พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์ กรรมการ
9.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ
10.นายนนทพล นิ่มสมบุญ Independent Director
11.นายต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ
12.นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ กรรมการ
13.นายวรากรณ์ สามโกเศศ Independent Director
14.นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางกัลยา ผกากรอง )
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม

 

ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657 โทรสาร 0-2535-5909