Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทอท.ครั้งที่1/49

BackNov 17, 2006

ที่ ทอท. 6731/2549

16 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท.(Auditorium) ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นั้น ทอท.ขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วันที่ 27 มกราคม 2549

2.รับทราบกรรมการที่ลาออกทั้งคณะดังรายชื่อต่อไปนี้

2.1 นายศรีสุข จันทรางศุ

2.2 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

2.3 นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

2.4 นายชัยเกษม นิติสิริ

2.5 นายปรีชา จรุงกิจอนันต์

2.6 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

2.7 นายวรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

2.8 เรืออากาศเอกอุตส่าห์ บริสุทธิ์

2.9 นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

2.10 พลเอกวิชิต ยาทิพย์

2.11 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

2.12 พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์

2.13 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

2.14 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

2.15 นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

3.มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอดังรายชื่อต่อไป

3.1 พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ

3.2 นายคัมภีร์ แก้วเจริญ กรรมการ

3.3 นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ กรรมการ

3.4 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการ

3.5 นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการ

3.6 พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมการ

3.7 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ

3.8 พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์ กรรมการ

3.9 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ

3.10 นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระ

3.11 นายต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ

3.12 นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ กรรมการ

3.13 นายวรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการอิสระ

3.14 นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางกัลยา ผกากรอง)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม

 

ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909