Email This  Print This 

ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

BackNov 30, 2006

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งวด 1 ปี

ปี
2549
2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
10,378,553
7,408,856
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
7.26
5.19

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้ จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
(นางสาวพรทิพย์ กาญจนศาสตร์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ