Email This  Print This 

ข่าว

ชี้แจงสาเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

BackNov 30, 2006

ที่ สปร.1022/2549

29 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง ขอชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี 2549 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดปี 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. ที่มีผลประกอบการเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จะต้อง รายงานให้ ตลท.ทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลนั้น

2.เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ทอท.) มีรายได้จากการดำเนินงาน 16,261.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 9,420.07 ล้านบาท รายได้และค่าใช้จ่าย อื่นๆ สุทธิ 5,691.83 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 12,533.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 10,378.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 2,969.70 ล้านบาท ( กำไรสุทธิปี 2548 เท่ากับ 7,408.85 ล้านบาท) หรือร้อยละ 40.08 ทอท.ขอเรียน ชี้แจงการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการปี 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบ กับปี 2548 ดังนี้

2.1 รายได้จากการดำเนินงานในปี 2549 จำนวน 16,261.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 1,367.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.18 เนื่องจากปริมาณการจราจรทางอากาศ ของ ทอท.เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร และปริมาณสินค้าทางอากาศ ร้อยละ 5.90,9.54และ 6.88 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ รวมรายได้ที่เกิดจากการเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 28-30 กันยายน2549 ประกอบกับปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินราคาประหยัดเพิ่มมากขึ้น การเดินทาง ท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงเทศกาลทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมายังประเทศไทยส่วนใหญ่เริ่มกลับมาท่องเที่ยวในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ปีก่อนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 และ เหตุการณ์ระเบิด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เมื่อเดือนเมษายน 2548 แต่ยังคงมีปัจจัยลบที่ส่งผลก ระทบต่อปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท.จากเหตุการณ์ไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาค ใต้ของไทย และสำหรับรายได้จากกิจการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทย่อยของ ทอท. ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีรายได้จำนวน 14.08 ล้านบาท

2.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปี 2549 จำนวน 9,420.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 2,168.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.90 เป็นผลมาจากการเตรียมพนักงานและ ลูกจ้างเพื่อรองรับการเปิดบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชิงพาณิชย์ รวมทั้งค่าจ้างภายนอก ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความรู้ ความเข้าใจในการเปิดให้ บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการศึกษาในเรื่องมลพิษทางเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2.3 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนปี 2549 เพิ่มขึ้น 2,853.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 233.94 เป็น ผลจากเงินเยนและเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี สำหรับอัตรา แลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวดบัญชีปีงบประมาณ 2549 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549) เป็นอัตราดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน เท่ากับ 32.0850บาท/100 เยน เทียบกับปีก่อน 36.4959 บาท/100 เยน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ เท่ากับ 37.6373 บาท/ ดอลล่าร์ เทียบกับปีก่อน 41.1075 บาท/ดอลล่าร์

ดังนั้น กำไรสุทธิจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.08 หรือจำนวน 2,969.70 ล้านบาท และมีกำไร ต่อหุ้น 7.26 บาท

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวพรทิพย์ กาญจนศาสตร์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้มีอำนาจลงนาม


 

ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909