Email This  Print This 

ข่าว

หนังสือนำส่งงบการเงิน

BackNov 30, 2006

ที่ สปร.1023/2549

29 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.งบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
2.แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท (ฟอร์ม F45-3)
3.คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สำหรับปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ทอท.) ขอนำส่งงบการเงิน รวมสำหรับปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 เปรียบเทียบกับผลการ ดำเนินงานงวดเดียวกันของปี 2548

หน่วย : ล้านบาท
ต.ค.48.-ก.ย.49
ต.ค.47.-ก.ย.48
เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงานรวม
16,261.73
14,894.39
1,367.34
9.18
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม
9,420.07
7,251.71
2,168.36
29.90
กำไรจากการดำเนินงาน
6,841.66
7,642.68
(801.02)
(10.48)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
4,073.22
1,219.75
2,853.47
233.94
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
12,533.49
9,638.16
2,895.33
30.04
กำไรสุทธิ
10,378.55
7,408.85
2,969.70
40.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
7.26
5.19
2.07

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารและปริมาณสินค้า ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการบรรจุ พนักงานและลูกจ้างใหม่ เพื่อรองรับการเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจ้างภายนอก ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรื่องมลพิษทางเสียงที่มี ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4,073.22 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2548 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1,219.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก จากปี 2548 จำนวน 2,853.47 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

ทอท.มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 150,505.06 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 23,539.06 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 126,966.- ล้านบาท หนี้สินรวม 79,436.22 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 13,993.24 ล้านบาท (รวมเงินกู้ระยะยาวที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,092.93 ล้านบาท) เงินกู้ระยะยาว 55,942.02 ล้านบาท และมี ส่วนของผู้ถือหุ้น 71,068.84 ล้านบาท

รายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวพรทิพย์ กาญจนศาสตร์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้มีอำนาจลงนาม

 

ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5995
โทรสาร 0-2535-5909