Email This  Print This 

ข่าว

ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน

BackDec 14, 2006

ที่ ฝบช.1225 /2549

13 ธันวาคม 2549

เรื่อง ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้นำส่งรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 ตามหนังสือ สปร.ที่ 1023/2549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 นั้น

เนื่องจากมีการแก้ไขตัวเลขในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 16 ข้อ 5.16 ทอท.จึงขอ แก้ไขตัวเลขในช่องล้านเยนของ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2549 บรรทัดเงินกู้ยืม ต่างประเทศ จาก 170,303.96 เป็น173,710.31 พร้อมกันนี้ได้เพิ่มเติมตัวเลขในช่องล้านเยนให้ ครบถ้วนดังนี้

ตารางเดิม

 
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548
2549
2548
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านเยน
ล้านบาท
เงินกู้ยืมต่างประเทศ
170,303.96
55,734.95
151,098.48
55,144.75
170,303.96
55,734.95
-
-
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
1,092.93
926.37
1,092.93
-
คงเหลือ
54,642.02
54,218.38
54,642.02
-
เงินกู้ยืมในประเทศ
1,300.00
81.00
-
-
ยอดรวม
55,942.02
54,299.38
54,642.02
-

ตารางใหม่

 
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548
2549
2548
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านเยน
ล้านบาท
ล้านเยน
ล้านบาท
เงินกู้ยืมต่างประเทศ
173,710.31
55,734.95
151,098.48
55,144.75
173,710.31
55,734.95
-
-
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
3,406.35
1,092.93
2,538.28
926.37
3,406.35
1,092.93
-
คงเหลือ
170,303.96
54,642.02
148,560.20
54,218.38
170,303.96
54,642.02
-
เงินกู้ยืมในประเทศ
-
1,300.00
-
81.00
-
-
-
-
ยอดรวม
170,303.96
55,942.02
148,560.20
54,299.38
170,303.96
54,642.02
-
-

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการให้ต่อไปด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวพรทิพย์ กาญจนศาสตร์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้มีอำนาจลงนาม

 

ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ 0-2535-1594
โทรสาร 0-2535-1855