Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

BackJan 29, 2007

ที่ ทอท. 417/2550

26 มกราคม 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2549 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารสโมสร ท่าอากาศยาน ชั้น 2 ทอท.มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 676 คน ถือหุ้นรวม 1,055,550,750 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของ ทอท. (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น) จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 27 และในการประชุมดังกล่าวมีมติจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

1.เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ดังนี้

เห็นด้วย
1,060,271,374 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง

2. เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2549

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปีบัญชี 2549 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

3. เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549

สรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549

สินทรัพย์รวม
150,505.06 ล้านบาท
หนี้สินรวม
79,436.22 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
71,068.84 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงาน
16,261.73 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
10,378.55 ล้านบาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงโดยลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย
1,060,269,156 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง

4. เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2549

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,928,567,500 บาท โดย ทอท. จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,357,141,500 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,571,426,000 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2550 เวลา 12.00 น.ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ดังนี้

เห็นด้วย
1,059,748,356 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
520,800 เสียง

5. เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี

หลักเกณฑ์ของค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินโบนัสประจำปี ตามที่คณะ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

5.1 ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ประจำปี 2550

5.1.1 คณะกรรมการ ทอท.

(1) เบี้ยกรรมการรายเดือนคนละ 20,000 บาท หากเป็น กรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง (เฉพาะครั้งที่เข้า ประชุม)

(3) ประธานและรองประธานได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

(4) พนักงาน ทอท.ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการให้ได้รับค่า เบี้ยประชุมคนละ 5,000 บาท/ครั้ง

5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยกรรมการรายเดือนคนละ 20,000 บาท ประธาน กรรมการได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และพนักงาน ทอท.ที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการให้ได้รับค่า เบี้ยประชุมเดือนละ 10,000 บาท โดยที่ในเดือนใดที่ไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าเบี้ยกรรมการ/ เบี้ยประชุมด้วย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543 หากเป็นกรรมการ หรือเลขานุการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

5.1.3 คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ที่ได้รับ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. และมีกรรมการ ทอท. เป็นประธานและกรรมการ

(1) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นที่มี กรรมการ ทอท. เป็นกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราคนละ 10,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุม ประธานฯ และรองประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตาม ลำดับ สำหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่ไม่ได้เป็นกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่งและ ร้อยละ 25 ของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการทอท. ตามลำดับ

(2) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ที่มี กรรมการ ทอท., บุคคลภายนอก, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และหรือพนักงาน ทอท. ร่วมเป็น กรรมการ ให้กรรมการ ทอท.ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราคนละ 10,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้ง ที่เข้าประชุม ส่วนบุคคลภายนอก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพนักงาน ทอท. ให้ได้รับ เบี้ยประชุมในอัตราคนละ 2,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุม ประธานฯ และรอง ประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่ไม่ได้ เป็นกรรมการฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่งและร้อยละ 25 ของอัตราเบี้ยประชุมพนักงาน ทอท. ตามลำดับ

(3) กรณีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นใน (1) และ(2) ข้างต้น มีการแต่งตั้ง คณะทำงานชุดย่อย ที่มีกรรมการ ทอท. และบุคคลภายนอกเป็น ผู้ทำงานให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราคนละ 5,000.- บาท และ 2,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้ง ที่เข้าประชุมตามลำดับ ประธานฯ และรองประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตาม ลำดับ

5.1.4 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการ ทอท.

ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราคนละ 20,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม ในอัตราคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุมกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นตามข้อ 5.1.1, 5.1.3(1), และ 5.1.3(2) และในอัตราคนละ 5,000 บาท ต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุมกับคณะทำงานชุดย่อยตามข้อ 5.1.3(3)

5.2 ข้อจำกัดค่าเบี้ยประชุม

5.2.1 ให้คณะกรรมการ ทอท. และคณะทำงานตามนโยบายของรัฐบาล 3 คณะได้แก่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาของผู้โดยสาร พนักงานและประชาชนบริเวณภายในและโดย รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะทำงานความปลอดภัยจากอาชญากรรมและการก่อการร้าย และ คณะทำงานแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างและการให้สัมปทาน รวมถึงผู้ทำ งานในคณะทำงานชุดย่อยของคณะทำงานทั้ง 3 ชุด ดังกล่าว ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่ เข้าประชุม

5.2.2 ให้กรรมการ ทอท. และที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท.และคณะ กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ทำงานชุดต่างๆ และผู้ทำงาน ชุดย่อย นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มตามที่ กำหนดในข้อ 5.1.3 คนละไม่เกิน 20,000.-บาทต่อเดือน โดยกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานฯ และ รองประธานฯให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ต่อเดือน ตามลำดับ

5.3 กำหนดวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจำปี 2550 ไม่เกิน 15 ล้านบาท

5.4 เงินโบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2549 ในอัตราคนละ 1,200,000 บาท ให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานคณะกรรมการ ทอท. และ รองประธานฯ จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ และให้รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็น หนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินโบนัสด้วย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการประจำปีบัญชี 2550 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2549 ตามที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย
1,059,481,336 เสียง
ไม่เห็นด้วย
273,600 เสียง
งดออกเสียง
520,800 เสียง

6. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย
1,060,275,736 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0

7. เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก "กรรมการผู้จัดการใหญ่" เป็น "กรรมการผู้อำนวยการใหญ่" ในทุกแห่งที่ ปรากฏ และมีมติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อีก 1 ข้อ "ข้อ 36 ประกอบกิจการให้บริการด้านการฝึกอบรมแก่บุคลากรของธุรกิจเอกชน หรือบุคลากรในหน่วยงาน แห่งรัฐ ด้วยเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การป้องกันและระงับเหตุทางด้านอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย" ดังนี้

เห็นด้วย
1,060,275,736 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง

8. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ ทอท. ที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. ใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอด้วย คะแนนเสียงตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อ
อนุมัติ (เสียง)
1 พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร
1,060,275,736
2 พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์
1,060,275,736
3 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
1,060,275,736
4 นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
1,060,271,316
5 นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
1,060,241,142

9. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ เพิ่มเติมอีก 1 คน เป็น 15 คน ตาม ข้อบังคับของทอท.ข้อ 36 ตามที่คณะกรรมการสรรหาดำเนินการเสนอ คือ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ดังนี้

เห็นด้วย
1,049,046,292 เสียง
ไม่เห็นด้วย
3,624,120 เสียง
งดออกเสียง
7,605,324 เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร

2. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ

3. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

4. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

5. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

6. พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์

7. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

8. พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์

9. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

10. นายนนทพล นิ่มสมบุญ

11. นายต่อตระกูล ยมนาค

12. นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

13. นายวรากรณ์ สามโกเศศ

14. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

15. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางกัลยา ผกากรอง)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม

 

ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909