Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งการลาออกของกรรมการ

BackSep 06, 2007

ที่ ทอท.6244/2550

6 กันยายน 2550

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการลาออกของ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล จากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 - 2535 - 5657
โทรสาร 0 - 2535 - 5909

Attachments

  • 2007806_aotT1.pdf (Size: 30,898 bytes)