Email This  Print This 

ข่าว

การแต่งตั้งกรรมการสรรหา

BackSep 21, 2007

ที่ ทอท. 6616/2550

20 กันยายน 2550

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

1. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ เป็นประธานกรรมการ
2. พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์ เป็นกรรมการ
3. นายนนทพล นิ่มสมบุญ เป็นกรรมการ
4. นางดนุชา ยินดีพิธ เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909

Attachments

  • 20070921_aotT1.pdf (Size: 40,952 bytes)