Email This  Print This 

ข่าว

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

BackOct 08, 2007

ที่ ทอท. 7024 /2550

5 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และเสนอบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.ได้เปิดเผยไว้ บนเว็บไซด์ http://www.airportthai.co.th ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909

Attachments

  • 20071008_aotT1.pdf (Size: 47,433 bytes)