Email This  Print This 

ข่าว

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

BackNov 06, 2007

ที่ ทอท.278/2550

5 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 32/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคาร สำนักงานใหญ่ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางกัลยา ผกากรอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของ ทอท.

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-4249
โทรสาร 0-2535-5909

Attachments

  • 20071106_aotT2.pdf (Size: 50,309 bytes)