Email This  Print This 

ข่าว

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ลดลงเกินร้อยละ 20

BackNov 30, 2007

ที่ ทอท. 308 /2550

29 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ชี้แจงสาเหตุในกรณีที่ผล การดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนบริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 นั้น

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอเรียนชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของ ทอท.และ บริษัทย่อย ประจำปี 2550 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 19,501.41 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม 17,996.16 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 1,505.25 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,180.13 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 1,094.87 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9,379.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.55 จากปี 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 10,473.99 ล้านบาท

สาเหตุหลักของการลดลงของผลประกอบการ ประจำปี 2550 ซึ่งมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 89.55 เมื่อ เปรียบเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2549 มีดังนี้

1. รายได้จากการดำเนินงาน
ในภาพรวม จากการเปิดดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครบรอบ 1 ปี ทอท.และบริษัทย่อยมีรายได้ จากการดำเนินงานประจำปี 2550 รวม 19,501.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 3,260.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.08 เนื่องจากรายได้หลักจากกิจการบินเพิ่มขึ้น 2,905.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.37 ส่วนหนึ่งจากการขยายตัวของปริมาณการ จราจรทางอากาศ ทั้งสายการบินแบบประจำ แบบเช่าเหมาลำ และสายการบินราคาประหยัด โดยจำนวนเที่ยวบินรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.40 จำนวนผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.95 และปริมาณสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 ตามลำดับ

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของ ผู้โดยสาร (Passenger Service Charge : PSC) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 และอัตราค่าธรรมเนียมสนามบิน (Landing & Parking Fee) หรือค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินรวม เพิ่มขึ้นเพียง 355.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.93 เนื่องจากรายได้ จากค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 561.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.36 รายได้เกี่ยวกับการบริการเพิ่มขึ้น 1,885.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 202.19 แต่รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง 2,092.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.97 เป็นผลมาจากการที่ ทอท. ไม่บันทึกรับรู้รายได้จากการประกอบการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและกิจ กรรมร้านค้าเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูมิภาคของบริษัทเอกชน 2 ราย นับแต่วันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นต้นมา ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มีมติ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ว่าการทำสัญญากับบริษัทเอกชนดังกล่าว ไม่เป็นไปตามขั้นตอน พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ ฯ พ.ศ.2535 สัญญาจึงไม่ชอบด้วย กฎหมายและไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา ทั้งนี้ ทอท.จะใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากรายได้ที่ ทอท.ไม่ได้รับรู้จากบริษัท เอกชนดังกล่าวต่อไป

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี 2550 รวม 17,996.16 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 8,576.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.04 ทั้งนี้ สาเหตุหลักเนื่องจากการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลให้ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานในภาพรวมสูงขึ้นจากปีก่อนเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูงขึ้น 6,359.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 454.23

- ค่าซ่อมแซมสูงขึ้น 454.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 163.09 โดยเฉพาะค่าซ่อมแซมสายพานส่งกระเป๋า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เครื่องสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ทางวิ่งทางขับและสุขภัณฑ์

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้น 2,103.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.00 จากค่าจ้างเอกชนดำเนินการ (Outsource) ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าตอบแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การใช้สนามบินแก่สายการบิน

3. ดอกเบี้ยจ่าย
ในงวดนี้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้เพื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและโรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2,396.71 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งปีก่อนบันทึกเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้ ทอท.มีกำไรสุทธิประจำปี 2550 ลดลงจากปีก่อน 9,379.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.55 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.77 บาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.33 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวพรทิพย์ กาญจนศาสตร์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ 0-2535-1594
โทรสาร 0-2535-1855

Attachments

  • 20071130_aotT2.pdf (Size: 61,822 bytes)