Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งการลาออกของคณะกรรมการ

BackJan 22, 2009

ที่ ทอท. 512/2552

22 มกราคม 2552

เรื่อง แจ้งการลาออกของคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของประเทศ คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ทั้งคณะจึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และคณะกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน พ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงยังคงรักษาการอยู่ในตำแหน่งโดยมีหน้าที่ดำเนินกิจการ ของ ทอท. ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มกราคม 2552 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

เรืออากาศโทหญิง
(เพิร์ล รักสำหรวจ)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

Attachments

  • 2009-01-22_aot001T.pdf (Size: 36,397 bytes)