Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลงรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

BackMar 27, 2009

ที่ ทอท. 2292/2552

27 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม เอโอบี 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลาออกจากตำแหน่งรักษาการกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ เนื่องจากได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมีมติ แต่งตั้ง นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

เรืออากาศโทหญิง
(เพิร์ล รักสำหรวจ)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

Attachments

  • 2009-03-27_aot001T.pdf (Size: 38,855 bytes)