Email This  Print This 

ข่าว

แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่

BackAug 31, 2009

ที่ ทอท. 6672/2552

31 สิงหาคม 2552

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท แทนเรืออากาศโทหญิง เพิร์ล รักสำหรวจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ
เรืออากาศโทหญิง

(เพิร์ล รักสำหรวจ)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

Attachments

  • 2009-08-31_AOT_TH.pdf (Size: 35,323 bytes)