ยินดีต้อนรับเข้าสู่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการ แปลงสภาพจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็น บริษัทมหาชนจำกัด และได้รับการจัดตั้งในรูปของบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2545 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,428,570,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 และนักลงทุนรายย่อยถือ หุ้นร้อยละ 30

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีผลให้จำนวนหุ้นของ ทอท. เพิ่มขึ้นเป็น 14,285,700,000 หุ้น โดยมีผลซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ทอท. มีสำนักงานจดทะเบียนซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ ทอท. ตั้งอยู่ ที่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย AOT Contact Center 1722

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น AOT
สกุลเงิน THB
ราคาล่าสุด 57.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15,374,604
เปลี่ยนแปลง -0.75
% เปลี่ยนแปลง -1.29%
ช่วงราคาระหว่างวัน 57.50 - 58.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 55.75 - 73.50
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ก.ค. 2567 17:07

เอกสารนำเสนอ

ประจำ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ 2567 (พ.ค.) สรุป
ปริมาณการจราจรทางอากาศรวม สรุปปริมาณการจราจรทางอากาศ
(ม.ค. 67 - พ.ค. 67)
ปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำ สรุปปริมาณการจราจรทางอากาศ
(ต.ค. 66 - พ.ค. 67)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566
Analyst Meeting FY2019
18 พฤศจิกายน 2562
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากท่าอากาศยานไทย