Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งมติการให้สิทธิประกอบกิจการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์

BackJan 10, 2008

ที่ ทอท.163/2551

10 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ทอท. เกี่ยวกับการให้สิทธิประกอบกิจการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและรายงานของพลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ ประธาน กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้ว เห็นว่า การให้สิทธิประกอบกิจการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือบริษัท คิง เพาเวอร์สุวรรณภูมิ จำกัด ในชั้นทำสัญญา มีมูลค่า การลงทุนเกินหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ ทอท. ในขณะนั้นได้อนุมัติให้บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ามา ประกอบกิจการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว มติ คณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 จึง เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้ และเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้กระทำขึ้นจากการ ที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง ควรบอกให้แจ้ง คณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติเพิกถอนมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2548 และให้ ทอท. ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ ทอท. ในครั้งนี้ให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ทราบ รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และบริวารออกจากพื้นที่ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ทอท. ต่อไป

2. รายงานมติคณะกรรมการ ทอท. ให้กระทรวงคมนาคมทราบ

3. ดำเนินการกล่าวโทษต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อกรณีนี้และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

4. พิจารณาดำเนินการทางวินัยและเรียกร้องให้ผู้ที่ปรากฏว่าจะต้องรับผิดในทางแพ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

5. ประสานกับพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องให้ทราบเรื่องการเพิกถอนคำสั่ง ทางปกครองข้างต้น และขอความเห็นทางคดีในการดำเนินการให้บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และบริวารออกจากพื้นที่และเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-4249
โทรสาร 0-2535-5909

Attachments

  • 20080110_aotT1.pdf (Size: 68,237 bytes)