Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งการลาออกของกรรมการ

BackJan 18, 2008

ที่ ทอท. 464/2551

18 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการลาออกของ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล จากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 - 2535 - 5657
โทรสาร 0 - 2535 - 5909

Attachments

  • 20080118_aotT1.pdf (Size: 30,941 bytes)