Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งคำสั่งศาลกรณี บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

BackFeb 04, 2008

ที่ ทอท. 819/2551

1 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลกรณี บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยศาลแพ่งได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ในคดี ระหว่างบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด โจทก์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จำเลย ดังนี้

1. ให้ ทอท. อนุญาตให้บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานภูมิภาค (ทภภ.) ตามสัญญาระหว่าง ทอท. กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. และ ทภภ. ที่ ทสภ.1-07/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามจำนวนพื้นที่เพียงเท่าที่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ได้เข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรอยู่แล้วในวันที่ศาลมีคำสั่งนี้

2. ให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งร้านค้าภายในพื้นที่ ตามข้อ 1 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลไม่ก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ ปลอดภัยต่อผู้โดยสารและผู้ใช้อาคาร ทสภ. โดยที่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด จะต้องได้รับความยินยอม จาก ทอท. ซึ่งพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว

3. ให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ชำระค่าทดแทนแก่ ทอท. ตามข้อตกลงในสัญญา ข้างต้น และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายของ ทอท. หากต่อไปในภายหน้าศาลมีคำพิพากษาว่าสัญญา ไม่มีผลผูกพัน

ทั้งนี้ให้คู่ความปฏิบัติตามคำสั่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งแก้ไขหรือยกเลิก

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและหากมีความคืบหน้าประการใด ทอท.จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-4249
โทรสาร 0-2535-5909

Attachments

  • 20080204_aotT1.pdf (Size: 67,674 bytes)