Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการ

BackFeb 11, 2008

ที่ ทอท.1034/2551

8 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการ ดังนี้

1. กรรมการอิสระ มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม ประกอบด้วย พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร นายคัมภีร์ แก้วเจริญ และ นายถาวร พานิชพันธ์ ดังนั้น องค์ประกอบของกรรมการอิสระเป็นดังนี้

1.1 พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร

1.2 นายคัมภีร์ แก้วเจริญ

1.3 นายนนทพล นิ่มสมบุญ

1.4 นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

1.5 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

1.6 นายถาวร พานิชพันธ์

2. คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก นายต่อตระกูล ยมนาค พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้

2.1 นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการ
2.2 นายคัมภีร์ แก้วเจริญ กรรมการ
2.3 นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ กรรมการ
2.4 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ

3. คณะกรรมการสรรหา มีมติให้เปลี่ยนแปลงโดยมีกรรมการออก 3 ท่าน คือ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ นายนนทพล นิ่มสมบุญ และนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม เติมอีก 2 ท่าน คือ นายถาวร พานิชพันธ์ และนายไมตรี ศรีนราวัฒน์ ดังนั้นองค์ประกอบของ คณะกรรมการสรรหาเป็นดังนี้

3.1 นายถาวร พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ
3.2 พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ กรรมการ
3.3 นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ กรรมการ
3.4 นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้เปลี่ยนแปลงโดยมี กรรมการออก 2 ท่าน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน คือ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม และนางดนุชา ยินดีพิธ ดังนั้นองค์ ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

4.1 พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ประธานกรรมการ
4.2 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ
4.3 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม กรรมการ
4.4 นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

5.1 นายคัมภีร์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการ
5.2 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการ
5.3 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม กรรมการ

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

6.1 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ประธานกรรมการ
6.2 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการ
6.3 นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

Attachments

  • 20080211_aotT1.pdf (Size: 46,253 bytes)