Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งกรรมการลาออกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

BackFeb 13, 2008

ที่ ทอท. 1258/2551

13 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการจำนวน 11 คน ซึ่งจะ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้

1. พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รองประธานกรรมการ
3. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ กรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ กรรมการ
5. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ กรรมการ
6. นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการ
7. นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ กรรมการ
8. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ
9. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม กรรมการ
10. นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ กรรมการ
11. นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการ

เนื่องจากกรรมการ ทอท.ลาออกจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ทอท.ข้อ 44 โดยให้จัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างทั้งหมด

ทอท. จึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ กำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ 25 มกราคม 2551

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดให้ พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 14 มีนาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา )
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร0-2535-5540

Attachments

  • 20080213_aotT1.pdf (Size: 70,197 bytes)