Email This  Print This 

ข่าว

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

BackFeb 14, 2008

ที่ ทอท. 1275/2551

14 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. ผลการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

1.1 ผลการดำเนินงานสำหรับ Q1/2551 เปรียบเทียบกับ Q1/2550
ไตรมาสแรกของงวดปีบัญชี 2551 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550) ทอท. มีรายได้จาก การดำเนินงานรวม 5,414.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จำนวน 1,337.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.79 ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรวม 4,261.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จำนวน 362.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.30 กำไรจากการ ดำเนินงานรวม 1,152.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 974.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 545.93 กำไรสุทธิ จำนวน 340.76 ล้านบาท ลดลง 164.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.57 ประกอบด้วย

รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการบิน จำนวน 3,822.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,083.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.57 สาเหตุหลักจากปริมาณจราจรทางอากาศรวม 6 ท่าอากาศยาน เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยจำนวน เที่ยวบิน ผู้โดยสาร และปริมาณสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.19, 7.98 และ 10.64 ตามลำดับ โดยเฉพาะปริมาณจราจรทาง อากาศของสายการบินราคาประหยัด ซึ่งมีสัดส่วนของเที่ยวบินร้อยละ 28.2 เมื่อเทียบกับปริมาณเที่ยวบินรวมและ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 จากปีก่อน จำนวนผู้โดยสารมีสัดส่วนร้อยละ 22.0 เมื่อเทียบกับปริมาณผู้โดยสารรวม และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 จากปีก่อน

การเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charge : PSC) โดยรวมไว้ในค่าบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 และปรับเพิ่มอัตรา ค่าธรรมเนียมสนามบิน (Landing & Parking Fee) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบิน จำนวน 1,592.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.92 สาเหตุจากค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ ค่าบริการรถลีมูซีน ค่าบริการลานจอดรถยนต์รวมทั้งรายได้ส่วนแบ่ง ผลประโยชน์ จากการบริการภาคพื้นและซ่อมบำรุง เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม จำนวน 4,261.94 ล้านบาท สูงกว่า Q1/2550 จำนวน 362.63 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 9.30

หลังจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครบรอบ 1 ปี ทอท. ตระหนักดี ถึงผล กระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการ ทอท. จึงได้กำหนด นโยบาย ให้มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรม แม้ในภาพรวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จะสูงขึ้น ร้อยละ 9.30 แต่จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของ ทอท. ใน Q1/2551 ลดลงอย่างมาก ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างภายนอก ค่าสาธารณูปโภค ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวม ลดลง 53.- ล้านบาทโดยเฉพาะค่าซ่อมแซม รวมลดลง 32.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.67 ได้แก่ ค่าซ่อมแซม สายพานส่งกระเป๋า,ทางวิ่ง ทางขับ, ครุภัณฑ์ไฟฟ้า, ลิฟท์บันไดเลื่อน และทางเลื่อน

ดังนั้นใน Q1/2551 จึงมีกำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 974.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 545.93 แต่เนื่อง จากงวดนี้ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงถึง 1,051.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.70 รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 647.79 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 462 ล้านบาท จากการนำรายได้จากการประกอบการร้านค้า ปลอดอากร และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ มารวมคำนวณภาษีด้วย ตามที่กรมสรรพากร ให้ความเห็น เป็นผลให้มีกำไรสุทธิ จำนวน 340.76 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2550 164.59 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.57 กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.24 บาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.35

1.2 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของ Q1/2551 เปรียบเทียบกับ Q1/2550 ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
Q1/ 2551
Q1/2550
เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน รวม
5,414.85
4,077.80
1,337.05
32.79
รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการบิน
3,822.22
2,738.53
1,083.69
39.57
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบิน
1,592.63
1,339.27
253.36
18.92
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวม
4,261.94
3.899.31
362.63
9.30
กำไรจากการดำเนินงานรวม
1,152.91
178.49
974.42
545.93
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
1,449.86
1,544.03
94.17
6.10
กำไรสุทธิ
340.76
505.35
164.59
32.57
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.24
0.35
0.12

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการบิน (Aeronautical Revenues) จำนวน 3,822.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี Q1/2550 จำนวน 1,083.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.57 ประกอบด้วย

1) รายได้ค่าธรรมเนียมสนามบิน 1,090.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 142.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.03

2) รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 2,624.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 940.60 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 55.86

3) รายได้ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก 107.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.57 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.53

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบิน (Non - Aeronautical Revenues) จำนวน 1,592.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จำนวน 253.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.92 ประกอบด้วย

1) รายได้ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 342.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.34 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 16.43 จากรายได้ค่าเช่าสำนักงาน ที่ ทสภ.

2) รายได้ค่าบริการ จำนวน 806.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.72 สาเหตุหลัก จากรายได้ค่าบริการรถลีมูซีน รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ รายได้ค่าไฟฟ้า และรายได้ค่าบริการลานจอดรถ เพิ่มขึ้น

3) รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ จำนวน 443.12 เพิ่มขึ้น 29.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.23 สาเหตุหลัก จากรายได้ค่าบริการภาคพื้นและซ่อมบำรุง เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 4,261.94 ล้านบาท สูงกว่าปี Q1/2550 จำนวน 362.63 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.30 ประกอบด้วย

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,348.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.04 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและค่าตอบแทนการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (PSC) แก่สายการบิน

2) ค่าซ่อมแซม 112.24 ล้านบาท ลดลง 32.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.67 ค่าซ่อมแซมที่ลดลงได้แก่ ค่าซ่อมทางวิ่ง - ทางขับ ค่าซ่อมแซมสายพานส่งกระเป๋า ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน

3) ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและค่าตัดจำหน่าย 1,941.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213.50 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.36 จากการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 47.26 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2550 จำนวน 1,051.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.70 เนื่องจาก ในงวดนี้ มีกำไรจากการปรับมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด จำนวน 76.64 ล้านบาท แต่มีผล ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 29.38 ล้านบาท จึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 47.26 ล้านบาท ลดลง จาก Q1/2550 จำนวน 1,051.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.70 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก เปลี่ยนเงินเยนและเงินเหรียญสหรัฐ ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน
 
บาท / 100 เยน
บาท / US $
 
บาท / 100 เยน
บาท / US $
31 ธ.ค. 50
29.9716
33.8850
Dec 31st,2006
30.5787
36.2308
30 ก.ย. 50
29.9913
34.3851
Sep 30th 2006
32.0850
37.6373
ลดลง
0.0197
0.5001
decrease
1.5063
1.4065

ดอกเบี้ยจ่าย 647.79 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 59.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.08 ส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อ การก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 624.98 ล้านบาท

2. ฐานะทางการเงินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทอท. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 142,902.33 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นปี บัญชี 2550 (30 กันยายน 2550) จำนวน 574.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.40 สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 13.69 และ 86.31 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2550
30 กันยายน 2550
ล้านบาท
%ของสินทรัพย์รวม
ล้านบาท
%ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
19,556.23
13.69
19,142.50
13.34
เงินลงทุน
587.39
0.41
554.36
0.39
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
110,578.08
77.38
111,815.59
77.93
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
5,994.49
4.19
5,855.33
4.08
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ ไม่หมุนเวียนอื่น
6,186.14
4.33
6,109.13
4.26
สินทรัพย์รวม
142,902.33
100
143,476.91
100

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 413.73 หรือร้อยละ 2.16 ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 988.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.79 สาเหตุหลักจาก :
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลง 1,237.51 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและทรัพย์สินบางส่วนหมดอายุการใช้งาน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น 139.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.38 เป็นการเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ภูมิภาค

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทอท. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 72,865.02 ล้านบาท ลดลง 924.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.25 โดยมีรายละเอียดดังนี้

31 ธันวาคม 2550
30 กันยายน 2550
ล้านบาท
%ของหนี้สินรวม
ล้านบาท
%ของหนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
9,216.52
12.65
10,998.39
14.91
เงินกู้ระยะยาว
53,648.96
73.63
52,840.03
71.61
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
4,460.00
6.12
4,460.00
6.04
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
5,539.54
7.60
5,491.33
7.44
หนี้สินรวม
72,865.02
100
73,789.75
100

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 9,216.52 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2550 จำนวน 1,781.87 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.20 เนื่องจากเร่งชำระเงินให้กับเจ้าหนี้งานก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจ่ายโบนัสพนักงานประจำปี 2550 ซึ่งบันทึกค้างจ่ายไว้

หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 63,648.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จำนวน 857.14 หรือร้อยละ 1.37 ประกอบด้วย

1) เงินกู้ระยะยาว เพิ่มขึ้นจำนวน 808.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.53 เนื่องจากการเบิกเงินกู้โครงการ ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 48.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.88 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการบันทึก รายได้รอรับรู้จากการทำสัญญากับบริษัทเอกชนเพิ่มเติม

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ทอท. มีเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด 12,077.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันต้นงวดของปีบัญชี 2551 จำนวน 1,846.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.05 โดยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,521.57 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 548.73 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 873.46 ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 151.60 ล้านบาท และเบิกเงินกู้เพิ่มขึ้น 1,025.06 ล้านบาท

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทอท. เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับงบการเงินเฉพาะ กิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ในไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 โดย ทอท. ได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบด้วย ทั้งนี้ เงินลงทุนใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิม เป็นราคาทุนเริ่มต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่เท่ากับกำไรสุทธิในงบการเงิน รวม โดยกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2551 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 340.76 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการมี กำไรสุทธิ 318.85 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาสที่ 1/2551 ลดลง 21.91 ล้านบาท แต่ไตรมาสที่ 1/2550 เพิ่มขึ้น 39.55 ล้านบาท เนื่องจากไม่ได้รวมรายการส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย

2. ผลกระทบต่อรายการอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้แก่ เงินลงทุน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกำไรสะสมที่แสดงในงบดุล เพิ่มขึ้น 580.83 ล้านบาท ทั้งนี้ผลสะสมของการเปลี่ยน แปลงหลักการบัญชีได้แสดงไว้ใน "ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีเงินลงทุน" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวส่งผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน รวมและปัจจัยพื้นฐานในการทำธุรกิจของทอท.แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ 0-2535-1594
โทรสาร 0-2535-1855

Attachments

  • 20080214_aotT3.pdf (Size: 129,524 bytes)