Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

BackFeb 22, 2008

ที่ ทอท. 1466/2551

22 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดจะจัด ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 โดยมอบหมายให้ พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 แล้วนั้น ทอท. พิจารณาแล้วขอเปลี่ยนกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นใหม่เป็น นายถาวร พานิชพันธ์ กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา )
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

Attachments

  • 20080222_aotT1.pdf (Size: 34,411 bytes)