Email This  Print This 

ข่าว

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

BackMar 05, 2008

ที่ ทอท.1852/2551

5 มีนาคม 2551

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จะจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และได้ เผยแพร่หนังสือ เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ แบบหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซด์ของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข้อ Investor Relation หรือหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยอีกทางหนึ่ง และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา )
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร0-2535-5909

Attachments

  • 20080305_aotT1.pdf (Size: 40,567 bytes)