Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ

BackMar 12, 2008

ที่ ทอท.2071/2551

12 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จะจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นั้น ทอท.ขอแจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการดังนี้

1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์

2. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

3. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์

4. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

5. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

6. นายวินัย วิทวัสการเวช

7. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

8. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์

9. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี

10. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

11. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

12. เรืออากาศเอก อุตส่าห์ บริสุทธิ์

13. นายอภิชาติ สายะสิต

ทั้งนี้ ทอท.ได้ เผยแพร่รายชื่อและประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็น กรรมการไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข้อ Investor Relation หรือหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ อีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบให้ต่อไปด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา )
เลขานุการบริษัท สำนักเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909

Attachments

  • 20080312_aotT1.pdf (Size: 50,099 bytes)