Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

BackMar 17, 2008

ทอท. 2211 /2551

14 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) สำนักงานใหญ่ ทอท. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 385 ราย ถือหุ้นรวม 1,254,290,296 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของทอท. (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น) ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27 และใน การประชุมดังกล่าวมีมติจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551
มติที่ประชุม:
ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 ดังนี้

เห็นด้วย 1,254,820,648 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง

2. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ ทอท. จำนวน 13 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ลาออก ด้วย คะแนนเสียงตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อ
อนุมัติ (เสียง)
1. นายอภิชาติ สายะสิต
1,187,630,691
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
1,187,344,939
3. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
1,187,316,919
4. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี
1,187,294,745
5. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์
1,187,230,125
6. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
1,187,225,178
7. เรืออากาศเอก อุตส่าห์ บริสุทธิ์
1,187,224,701
8. นายวินัย วิทวัสการเวช
1,187,221,097
9. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
1,187,187,022
10. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
1,187,132,259
11. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์
1,187,077,229
12. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
1,186,900,015
13. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
1,186,678,039

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจลงนาม

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909

Attachments

  • 20080317_aotT1.pdf (Size: 50,525 bytes)