Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งการลาออกของกรรมการ

BackSep 17, 2008

ที่ ทอท.7222/2551

16 กันยายน 2551

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการลาออกของ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ จากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

เรืออากาศโทหญิง
(เพิร์ล รักสำหรวจ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 - 2535 - 5657
โทรสาร 0 - 2535 - 5540

Attachments

  • 2008-09-17_aot001T.pdf (Size: 31,908 bytes)