Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งข่าวหยุดการบริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั่วคราว

BackNov 26, 2008

ที่ ทอท. 9054/2551

26 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งข่าวหยุดการบริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั่วคราว


เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้ไม่สะดวกต่อการให้บริการท่าอากาศยานนั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทอท.ได้ประกาศหยุดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราว ส่วนท่าอากาศยานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด ทอท.จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราพร เชมนะสิริ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ