Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งความคืบหน้าคดีคดีระหว่าง ทอท.กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

BackNov 28, 2008

ที่ ทอท. 9074/2551
                                                27 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินคดีระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
       กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอรายงานความคืบหน้าผล
การดำเนินคดีระหว่าง ทอท. กับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้แก่ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2440/2550
ระหว่าง บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) โจทก์ ทอท. จำเลย และคดีแพ่งหมายเลขดำที่
2441/2550 ระหว่างบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (KPD) โจทก์ ทอท. จำเลย ดังนี้
                       1. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 KPS และKPD ได้ยื่นคำร้องของถอนฟ้องใน
คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2440/2550 และ 2441/2550 ว่าทั้งสองคดีดังกล่าว โจทก์และจำเลยต่างยอมรับ
ข้อเท็จจริงร่วมกันว่า
                          1.1 จากผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวนสองราย คือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด สรุปว่ามูลค่าการลงทุนใน
โครงการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและโครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์
มีวงเงินลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท กรณีจึงไม่อยู่ในข่ายต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 คู่ความ
ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูมิภาค ที่ ทสภ.1-07/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 และสัญญา
โครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ ทสภ. 1-01/2548
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้ทำขึ้นบนพื้นฐานดังกล่าว สามารถบังคับใช้ได้
                          1.2 โจทก์ (KPD และKPS) ตกลงไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
อันเกิดจากคดีนี้ นับแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ (KPD และKPS)
ถอนฟ้องคดี กรณีที่โจทก์ (KPD และKPS) ใช้พื้นที่จริงภายหลังการทำสัญญา อันมีผลให้มูลค่าเงิน
ลงทุนของโครงการมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการและ
ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ให้ถูกต้องต่อไป
                       2. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งนัดฟังผลการเจรจาไกล่เกลี่ยในคดี
แพ่งหมายเลขดำที่ 2441/2550 ระหว่าง KPD โจทก์ ทอท. จำเลย ว่า โจทก์ไม่มีประสงค์ที่จะดำเนินคดี
กับจำเลยอีกต่อไป เหตุนี้ โจทก์จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ออกจากสารบบความ และจำเลยไม่คัดค้าน
อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
                          สำหรับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2440/2550 ระหว่าง KPS โจทก์ ทอท. จำเลย
อยู่ในระหว่างรอฟังคำสั่งศาล เมื่อได้รับทราบผลคดีแล้ว ทอท. จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                 ขอแสดงความนับถือ                                                 (นางจิราพร เชมนะสิริ)
                               ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
                                             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

Attachments

  • 0765NWS281120080915036817T.pdf (Size: 66,021 bytes)