Email This  Print This 

ข่าว

แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินคดีระหว่าง ทอท.กับKPS

BackDec 03, 2008

ที่ ทอท. 9132/2551

2 ธันวาคม 2551

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินคดีระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอรายงานความคืบหน้าผล การดำเนินคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2440/2550 ระหว่าง บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) โจทก์ ทอท. จำเลย ว่าเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งมีคำสั่งอนุญาตให้ KPS ถอนฟ้องได้ ตามที่ได้ยื่นคำร้องไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

เรืออากาศโทหญิง
(เพิร์ล รักสำหรวจ)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

Attachments

  • 2008-12-03_aot001T.pdf (Size: 56,680 bytes)