Email This  Print This 

ข่าว

แต่งตั้งกรรมการสรรหา

BackDec 25, 2008

ที่ ทอท. 9697/2551

24 ธันวาคม 2551

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหา

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 26/2551 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต เลขที่ 333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายถาวร พานิชพันธ์ เป็นกรรมการสรรหา ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาจึงเป็นดังนี้

1. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์
เป็นประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
เป็นกรรมการ
3. นายถาวร พานิชพันธ์
เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

เรืออากาศโทหญิง

(เพิร์ล รักสำหรวจ)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5540

 

Attachments

  • 2008-12-25_aot001T.pdf (Size: 36,004 bytes)