Email This  Print This 

สถิติขนส่งทางอากาศ


ปีงบประมาณ | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

ปีงบประมาณ 2548 ปริมาณการจราจรทางอากาศรวม ปริมาณการจราจรทางอากาศ
ของสายการบินต้นทุนต่ำ
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548 1.30 Mb 77 Kb

หมายเหตุ

 1. เนื่องจาก ICAO ได้กำหนดให้ใช้คำนิยามของสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) ตามที่กำหนดใน Doc 9626 และกำหนดให้มี
  การปรับปรุงรายชื่อของ LCCs ตามคำนิยามใหม่ ส่งผลให้จำนวน LCCs มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 2. สายการบินต้นทุนต่ำเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือน ธ.ค.46
 3. อักษรย่อท่าอากาศยานของ ทอท.
  • - BKK = ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  • - DMK = ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • - CNX = ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • - HKT =   ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • - CEI = ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  • - HDY = ท่าอากาศยานหาดใหญ่