Email This  Print This 

สถิติขนส่งทางอากาศ


ปีงบประมาณ | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

ปีงบประมาณ 2553 ปริมาณการจราจรทางอากาศรวม ปริมาณการจราจรทางอากาศ
ของสายการบินต้นทุนต่ำ
กันยายน 2553 670 Kb 42 Kb
สิงหาคม 2553 697 Kb 44 Kb
กรกฎาคม 2553 664 Kb 44 Kb
มิถุนายน 2553 639 Kb 44 Kb
พฤษภาคม 2553 638 Kb 45 Kb
เมษายน 2553 621 Kb 43 Kb
มีนาคม 2553 593 Kb 42 Kb
กุมภาพันธ์ 2553 554 Kb 44 Kb
มกราคม 2553 530 Kb 38 Kb
ธันวาคม 2552 440 Kb 25 Kb
พฤศจิกายน 2552 460 Kb 36 Kb
ตุลาคม 2552 450 Kb 36 Kb

หมายเหตุ

 1. เนื่องจาก ICAO ได้กำหนดให้ใช้คำนิยามของสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) ตามที่กำหนดใน Doc 9626 และกำหนดให้มี
  การปรับปรุงรายชื่อของ LCCs ตามคำนิยามใหม่ ส่งผลให้จำนวน LCCs มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 2. สายการบินต้นทุนต่ำเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือน ธ.ค.46
 3. อักษรย่อท่าอากาศยานของ ทอท.
  • - BKK = ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  • - DMK = ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • - CNX = ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • - HKT =   ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • - CEI = ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  • - HDY = ท่าอากาศยานหาดใหญ่