Email This  Print This 

สถิติขนส่งทางอากาศ


ปีงบประมาณ | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

ปีงบประมาณ 2552 ปริมาณการจราจรทางอากาศรวม ปริมาณการจราจรทางอากาศ
ของสายการบินต้นทุนต่ำ
กันยายน 2552 438 Kb 36 Kb
สิงหาคม 2552 433 Kb 37 Kb
กรกฎาคม 2552 409 Kb 37 Kb
มิถุนายน 2552 395 Kb 34 Kb
พฤษภาคม 2552 387 Kb 36 Kb
เมษายน 2552 384 Kb 36 Kb
มีนาคม 2552
กุมภาพันธ์ 2552 352 Kb 36 Kb
มกราคม 2552 299 Kb 39 Kb
ธันวาคม 2551 442 Kb
พฤศจิกายน 2551 459 Kb
ตุลาคม 2551 441 Kb

หมายเหตุ

 1. เนื่องจาก ICAO ได้กำหนดให้ใช้คำนิยามของสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) ตามที่กำหนดใน Doc 9626 และกำหนดให้มี
  การปรับปรุงรายชื่อของ LCCs ตามคำนิยามใหม่ ส่งผลให้จำนวน LCCs มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 2. สายการบินต้นทุนต่ำเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือน ธ.ค.46
 3. อักษรย่อท่าอากาศยานของ ทอท.
  • - BKK = ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  • - DMK = ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • - CNX = ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • - HKT =   ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • - CEI = ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  • - HDY = ท่าอากาศยานหาดใหญ่