Email This  Print This 

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

  1. 01ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  1. 02เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
  1. 03เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  1. 04ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
  1. 05รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
  1. 06ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนประกาศผลประกอบการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 พฤษภาคม 2566