Email This  Print This 

ถามตอบ

 • 01ลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
 • ทอท.เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย ธุรกิจหลักของทอท.ประกอบด้วยการจัดการ การดำเนินงานและการพัฒนาท่าอากาศยาน และมีท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานเชียงราย ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6แห่งนี้ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • 02ทอท.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อใด ?
 • ทอท.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2547 โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 14,285,700,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 1,428,570,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10บาท

  ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีผลให้จำนวนหุ้นของ ทอท. เพิ่มขึ้นเป็น 14,285,700,000 หุ้น โดยมีผลซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
 • 03ทอท.มีสัดส่วนในการถือครองหุ้นอย่างไร
 • ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป
 • 04ทอท.มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่าใด
 • ประมาณร้อยละ 30ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
 • 05ทอท.มีข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) เท่าใด
 • หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยรายใด รายหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทไม่ได้
 • 06นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.
 • บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักสำรอง ต่างๆทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
 • 07ปีงบประมาณของ ทอท.เริ่มตั้งแต่เมื่อไร
 • ปีงบประมาณของ ทอท.เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน
 • 08ความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • - ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี
  - ความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
  - ความสามารถในการรองรับการขนถ่ายสินค้า 3 ล้านตันต่อปี
 • 09วิสัยทัศน์และภารกิจของ ทอท.
 • - วิสัยทัศน์ (Vision)

  ทอท. วางวิสัยทัศน์ในการผลักดันองค์กรสู่การเป็น "ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

  - พันธกิจ (Mission)

  ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • 10นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. (Good Corporate Governance)
 • ทอท.ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนัก ถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • 11ทอท.มีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
 • ทอท.มีการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสากล และระดับชาติ นอกจากนี้ ทอท.ยังได้มีการประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานของ ทอท.และสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • 12ปัจจุบัน ทอท. จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges : PSC) ในอัตราเท่าใด
 • ค่าบริการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 100 บาท และ ค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 700 บาท